top of page

Indigenous Languages Month

Let's Make Fish Chowder

ŁUE TUWELE
Sahtúot’ı̨nę Yatı̨
ŁUE TUDHE DET’OH
Dene Zhatıé
ŁIWE TIÌWO
Tłı̨chǫ Yatıì
CHOWDER KINOSEW  nēhiyawēwin
ŁUE THË́ N XÉL HECHÁS, FISH CHOWDER HÚLYE
  Dene Dedlı́ne Yatı / Dëné Sǫłıné Yatıé
ŁUK TŁOO
Dinjii Zhu’ Ginjik
IQALUNGMIK QAJULIURNIQ
Inuktitut
IQALUK SUU
Inuinnaqtun
IQALUNGMIK HUUTULIUQTAQ
Inuvialuktun 
CHAUDRÉE DE POISSON
Français
bottom of page